sobota 5. decembra 2009

Série a číslovanie vojenských poukážok z r. 1944

Tlač vojenských poukážok vzoru „1944“ zabezpečovala tlačiareň GOZNAK Moskva. Pri číslovaní poukážok tlačiareň použila svoje bežné bankovkové číslovače, ktoré umožnili tlač milión poukážok z každej série. Od čísla 000 001 až po 999 999 a anulát 000 000. Séria sa skladala z dvoch písmen, ktoré boli umiestnené pred číslom poukážky.
Písmená sa použili zámerne len tie, ktoré sa podobali v azbuke k latinskej abecedy. Ako napr. A, alebo B čo v azbuke značí V, C v azbuke S.... atď. Písmeno D sa vynechalo, nakoľko nemalo ekvivalent v latinskej abecede, a pokračovalo sa s písmenom E. Posledné vybrané písmeno bolo Y (v azbuke U) aj pre toto písmeno charakteristickým doľava smerujúcou nôžkou.
Celkom bolo vybraných z azbuky 12 písmen, a to:

A B C E H K M O P T X Y

Takto vzniklo celkom 144 kombinácii sérii. Avšak neboli všetky kombinácie sérii použité pri tlači. (viď tabulka)Avšak nakoľko nie je presne známe množstvo vytlačených poukážok, je veľmi pravdepodobné, že niektoré kombinácie písmen sérii sa ešte objavia. Ak niekto má vo svojej zbierke tu neuvedenú kombináciu, prosím zaslanie kombinácie a scanu bankovky na z.smith002@gmail.com
Ak by mal niekto záujem o samotnú excelovskú tabuľku, aby si mohol doplniť svoje kombinácie nachádzajúce sa v zbierke nech sa ozve na uvedený mail. Rád pošlem.

Zdroj: Miroslav Mixa: Starosti s papírovými penězí ČSR za 2.světové války
Díl 1. Poukázky 1944 a měnová opatření
Vydalo: ČNS pobočka vHradci Králově, 1987

štvrtok 1. októbra 2009

Skladovanie bankoviek do konca II. svetovej vojny

Tlač štátoviek prinášal radu ďalších sprievodných starostí. Napríklad kde a ako skladovať vytlačené štátovky do konca II. svetovej vojny. Pritom nešlo o malé množstvo: 5 Kč bolo objednaných 84 miliónov kusov a 10 Kč 98 miliónov kusov.
Zástupca ministerstva financií dr.J.V.Mládek a jeho spolupracovníci preto sa vydali na hľadanie vhodného skladu. Vybrali si mohutnú betónovú stavbu v Londýne. Po prehliadke priestorov podali priaznivú správu ministrovi financií. Avšak v deň, keď malo dôjsť k podpisu nájomnej zmluvy našli vybrané priestory zbombardované nepriateľskými náletmi fašistických lietadiel.
Po tejto skúsenosti sa rozhodli hľadať sklad mimo mesta Londýn. Zároveň požiadali tlačiareň Thomas De La Rue o pomoc. Tlačiareň ponúkla ministerstvu financií priestory v podzemných trezoroch skladiska „Clubhouse“ blízko Corshamu, ktoré boli vybudované v bývalých kameňolomoch.
Na pozvanie riaditeľa tlačiarne dňa 11.11.1942 navštívil osobne minister financií Dr. Ladislav Feierabend skladové priestory kameňolomu. Priestory pracovníci ministerstva aj sám minister hodnotil ako vyhovujúce na skladovanie štátoviek. Preto požiadali tlačiareň o vypracovanie nájomnej zmluvy. Avšak rozhodnutie nebolo jednoduché na ako dlhú dobu. Odhad ministra znel „na tri roky“.
Postupne sa rozhodlo, že v týchto priestoroch sa umiestnia štátovky všetkých nominálov . Avšak tomuto zámeru nepostačovali prenajaté priestory. Preto bolo potrebné rozšírenie nájomnej zmluvy.
Po víťazstve pri Stalingradu MF uvažovalo nad uzavretím nájomnej zmluvy na kratšiu dobu ako pôvodne plánovalo (teda menej ako tri roky). Nakoniec dospeli ku kompromisu: československá vláda si vydobyla právo na prenájom nepotrebných priestorov tretej osobe.


Zdroj: Miroslav Mixa "Starosti s papírovými penězí ČSR za 2.světové války II.část"
Vydalo: ČNS pobočka Hradec Králové, 1983
(preložené a skrátené)

sobota 19. septembra 2009

Londýnska emisia a 200 Kč (!?)


V januári 1945 sa vyskytol nový problém peňažnej obnovy v oslobodenom Československu. Čo s protektorátnymi bankovkami?
Navrhnuté boli nasledovné riešenia:

- prekontrolované a zhodnotené novou slobodnou československou vládou označiť zvláštnym dierovaním a ponechať v obehu. Ale kde vziať potrebné perforačné stroje?
- protektorátne bankovky pretlačiť a pretlačené ponechať v obehu
- protektorátne bankovky okolkovať so špeciálnymi kolkami, vytlačené na tento účel

V polovici marca 1945 bolo na porade ministerstva financií rozhodnuté zabezpečiť štvrté možné riešenie. Po tejto porade referent Dlouhý osobne navštívil tlačiareň Bradbury a Wilkinson, aby prediskutoval tento návrh čs. exilovej vlády.
Výsledkom jednania Dlouheho s tlačiarňou bola ponuka na tlač 200 (!!!) Kč bankoviek. Dňa 21.03.1945 tlačiareň Bradbury a Wilkinson zaslal rozpočet na dodávku bankoviek v hodnote 200 Kč.
Bankovky sa mali tlačiť litografickou technikou na oboch stranách a dodané v celých archoch. Každý arch mal obsahovať 24 bankoviek. Číslovanie a kontrola by mala prebehnúť už v Československu. Rozmery by mali byť podľa požiadaviek MF 15,875 cm x 8,89 cm.
Zo zaslaného rozpočtu vyplýva, že tlačiareň ponúkla dodať 8917 rysov, t.j. 4 458 500 archov. Čo by bolo celkom 107 004 000 kusov dvestokorunačiek. Množstvo presahovalo požiadavky ministerstva, ktoré pôvodne vyžiadalo rozpočet na 100 miliónov kusov bankoviek. Ale vzhľadom na to, že kontrola a číslovanie by prebehlo v ČSR, tak ponúknuté množstvo rátalo s určitou rezervou na nepodarky.
Tlačiareň tak isto navrhla bezplatne vyhotoviť návrhy bankovky. V prípade pozitívneho posúdenia návrhu tlačiareň požiadala čs. vládu o čo najskoršiu objednávku na bankový papier, nakoľko bol predpoklad, že papiereň dostane objednávky aj od iných exilových vlád, a tak nebude môcť splniť požadovaný termín.
Cenová ponuka sa dôkladne prerokovala na zasadaní vlády. Nakoniec ponuku neprijali, z dôvodu pridlhej dodacej lehoty.

Pôvodná cenová ponuka na výrobu 200,- Kč

Zdroj: M. Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2.svetové války - II. část (str. 155 - 160)
Vydalo: ČNS pobočka Hradec Králové, 1983
(preložené a skrátené)

nedeľa 13. septembra 2009

Záhada okolo 20 Kč a 50 Kč londýnskej emisie

Až v roku 1976, po 33 rokoch tlače bankoviek „londýnskej emisie“ bola zistená zberateľmi bankoviek, členmi ČNS pobočky papierové platidlá v Prahe, zvláštnosť 20 Kč s K.H. Borovským a 50 Kč s M.R. Štefánikom.
Každá 20 Kč má v pravom dolnom rohu, tesne nad modrým grafickým rámom, vyrytú malú značku, veľkosti asi pol milimetra. 50 Kč s M.R. Štefánikom túto značku má na hrudi pod vyznamenaniami.
Zväčšenie tejto značky odhaľuje, že ide o veľké písmeno anglickej abecedy, ktoré má vpravo alebo vľavo, hore alebo dole bodku alebo pomlčku, hore alebo dole dvojbodku, prípadne len písmeno.
Jedenásť variant značiek na 20 Kč a 50 Kč ( x 26 písmien anglickej abecedy)

Spolu 11 variant. Anglická abeceda má 26 písmen, teda celkom 286 druhov značiek. Značka je tlačená hĺbkotlačou z dosky, ta ako ostatná modrá hĺbkotlač na bankovke. To znamená, že značky museli byť dodatočne ručne priryté na tlačové dosky. Je preto predpoklad, že štátovky tlačené na každom jednotlivom tlačovom archu, pripravené k číslovaniu, mali už z dosky natlačenú určitú značku, a to nutne rovnakú v určitom mieste tlačovej dosky.
Číslovanie bankoviek sa robí na celom svete rovnakým spôsobom. A to tak, že nad každou bankovkou je pripravený číslovač a pritom všetky číslovače sú nastavené na rovnaké číslo. Týmto spôsobom všetky bankovky na archu sú potlačené číslami 000 001, pri zdvíhaní sa automaticky pretočí všetky číslovače a pri ďalšej tlači razí číslo 000 002.
K jednotlivým číslovačom sú pridaná sériové písmená. Jedno, dva, tri vedľa seba alebo pod sebou, podľa potreby zadávateľa. Pred prvým číslovačom je pridaná napr. séria HA, pred druhým HB atď. Týmto sa na platidlo v určitom mieste tlačového archu sa tlačí trvalo rovnaká séria, a toči sa iba číslovač.
A tu začína záhada s K.H. Borovským.Predpokladalo sa, že každá séria bude mať rovnakú značku. Dokazuje to i 20 Kč v jednom stovkovom balíku za sebou, ktoré majú spoločné sériové dvojpísmo HV so značkou D. V miliónovom číselnom rade sa však u série HV značky menia.
Pri letmom prieskume sa zdá, že značky sa menia s jednotlivých stotisícových sériách. Napr.:

Séria HF s číslom 1xxxxx má značku B
Séria HF s číslom 2xxxxx má značku M
Séria HF s číslom 3xxxxx má značku Z
Séria HF s číslom 6xxxxx má značku T

Ale pri ďalšom prieskume väčšieho množstva 20 Kč sa zistilo, že i v stotisícovom číselnom rade sa mení značka. Napr.:

Séria NE s číslom má značky A, M a Y.

Pri podrobnom skúmaní sa zistilo, že značky sa menia pravidelne (každá tretia séria dvojpísmien má inú značku).20 Kč boli tlačené v 36 kusových archov. Nie je však známe usporiadanie archu, či išlo o 6x6, alebo 9x4 (ďalšie kombinácie ako 1x36, 2x18 a 3x12 môžeme vylúčiť, z dôvodu nehospodárnosti takýchto usporiadaní).
Bolo by zaujímavé, ale aj potrebné pre ďalší prieskum zistiť, ako boli jednotlivé značky na tlačové dosky priryté. Nie je totiž možné, aby na jednej doske bolo 11 rôznych úprav (kombinácii) písmen A,B a C, čo by pokrylo 33 polí a 3 varianty písmena D.
Nie je to možné preto, lebo tlačiareň by musela vopred natlačiť všetky archy so všetkými značkami, aby potom mohla striedať archy pri potlači sérii a čísiel. Pri tlači prvých troch sérii po milión kusov štátoviek s dvojpísmom HA, HB a HC boli potlačené štátovky varianty písmen C, E, N, O, P, U, V, X atď.
Uvažovaný pracovný postup by znamenal, že pod otáčajúce sa mechanické číslovače boli postupne vkladané skupiny archu tlačených z rôznych tlačových dosiek, na ktorých boli rôzne písmena.
To, že značky boli dodatočné vyryté na tlačové dosky, dokazujú aj dochované skúšobné tlače 20 Kč, ktoré sú ešte bez značiek v pravom dolnom rohu.

Zdroj:
Miroslav Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2.svetové války (Československé štátovky a bankóvky) Druhá časť , vydala ČNS pobočka Hr.Králové, r. 1983
(preložené a skrátené)


50 Kč s M.R.Štefánikom

streda 26. augusta 2009

Zaujímavá celistvosť – spojitosť s notafíliou

Do mojej zbierky pribudla poštová obálka z čias prvej republiky. Prečo ju prezentujem na stránkach venovaných zbieraním bankoviek? Otázka je na mieste.
Obálka slúžila na zasielanie cennosti prostredníctvom pošty (v dnešnej dobe známa ako obálka na cenný list).
Táto obálka bola podaná 30.VI.1930 (podľa poštovej pečiatky). Čo je „nezmysel“, už len z toho dôvodu, že známky s motívom Hradčany stratili svoju platnosť v roku 1921. Zrejme ide o nedopatrenie poštového úradníka pri nastavovaní dátumu na pečiatke. Teda predpokladané zasielanie je v r. 1920.
Ale späť k notafílii. Ako vidno podľa rozpisu na obálke odosielateľ poslal adresátovi 2.400,- Kč. A to v skladbe 2x 1000 Kč a 4x 100 Kč. Pre zberateľov bankoviek je zrejmé, že ide o štátovky z prvej emisie, ktoré v dnešnej dobe majú medzi zberateľmi vysoké hodnotenie.

Adresná strana obálky s rozpisom zasielaných bankoviek.


Zadná strana obálky zapečatená voskovými pečiatkami.sobota 25. júla 2009

Zaujímavosti bankovky 25 Kronen 1918

Dátum vydania: 27. október 1918
Rozmer: 135 x 80 mm
Papier: biely
Potlač: modrá, číslice červené
Technika: ofset
Navrhovateľ: bankovku navrhla tlačiareň s využitím rytiny Ferdinanda Schirnbock-a

Líc:
Potlač je sivej farby, vodorovné vlnovky. V strede je umiestnený znak emisnej banky (RUB) a štátny znak Rakúsko – Uhorska. Na ľavo v obdĺžniku tvár ženy (rytina Schirnbock-a) pod ním nominálna hodnota. Na pravo od hlavy červené štvorčíslie označujúce sériu a šesťmiestne číslo bankovky. Medzi nimi modrým vyobrazenie nominálnej hodnoty modrou farbou.

Podpisy: Dr.Gruber Ignác – vizeguverneur
Heinrich Aladár – generalrat
Schmid – generalsekretar

Rub:
a) Bez potlače biely. (Odtiaľ je odvodený aj názov „biely peniaz“)
b) Sivé vodorovné vlnovky

Platnosť: od 30.10.1918 do 09.03.1919

K tejto platnosti taká malá zaujímavosť: Dňa 28.10.1918 Československo vyhlásilo nezávislosť, ktorú Francúzsko a Veľká Británia hneď aj uznala. Teda na území Československa bola platná bankovka vydaná štátom, ktorý v deň vstupu do platnosti bankovky už neexistoval. (Viď obdobne kovové 10 Kčs s rokom razby 1993, keď už neexistoval ČSFR).

Varianty bankovky:
a) s perforáciou MUSTER
b) Séria 1001 – 1999, veľkosť číslic 2 mm, rub vodorovné vlnovky
c) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub biely
d) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub biely
e) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3 mm, rub vodorovné vlnovky
f) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub vodorovné vlnovky
g) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub vodorovné vlnovky
h) Séria 3xxx, číslo tri má „vodorovný“ horný oblúk
Poznámka k sériam: Série s číslom 3xxx boli platné iba na území Slovenskej republiky rad a Maďarskej republiky rad, a ním okupovaných území. V Československu úradne bola platná iba séria 1xxx. (Ďakujem za upozornenie kolegovi numpszi)

b) Séria 1001 – 1999, veľkosť číslic 2 mm, rub vodorovné vlnovky


c) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub biely


d) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub biely


e) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3 mm, rub vodorovné vlnovky


f) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub vodorovné vlnovky


h) Séria 3xxx, číslo tri má „vodorovný“ horný oblúk
Použitá literatúra:
Leányfalusi Károly - Nagy Ádám: Magyarország fém és papírpenzei 1892-1925
(Károly Leányfalusi a Ádám Nagy: Bankovky a mince Maďarska 1892-1925, vydané 2007)

streda 22. júla 2009

Perforácie na československých bankovkách

Na diskusnom portály sberatel.com sa rozbehla zaujímavá téma o perforáciách vyskytujúcich sa na československých bankoviek. V poslednom čase sa viac dostávajú aj perforované bankovky do zorného poľa zberateľov. Aj keď zberateľská hodnota takto „znehodnotených“ bankoviek ešte stále nedosahuje, a myslím si, že ani nedosiahne hodnotu neperforovaných. Prečo vlastne vznikol tento „nový“ trend? Moja teória: 1. Začínajúci zberatelia väčšinou nemajú toľko finančných prostriedkov, aby si mohli svoju zbierku vytvoriť len z neperforovaných bankoviek. Preto siahajú na perforované, a často aj po bankovky z obehu. 2. Skúsení zberatelia, ktorí už svoje zbierky majú značne kompletizované stoja pred dilemou. Kam sa pohnúť ďalej? Vtedy prídu na rad bankovky so zaujímavými perforáciami. Resp. niektoré bankovky ani sa nedajú zaobstarať v neperforovanom stave. A v tomto momente vyskytne otázka: aké perforácie sa používali na československé bankovky? Existovala nejaká norma na ich použitie, resp. umiestnenie na bankovke? Sú všetky pravé, alebo aj falšované na škodu zberateľov? Najbežnejšou perforáciou, ktorá sa vyskytuje na čs. bankovkách je SPECIMEN. Zrejme z dôvodu medzinárodného štandardu. Ďalej sú známe: NEPLATNÉ, písmeno S (často označované, ako perforácia, ktorá sa robila na Slovensku), tri malé dierky, perforačné otvory o priemere od 3 až do 8 mm. Ich počet môže byť rôzny. Ďalej existujú rôzne kombinácie hore uvedených perforácii. Najčastejšie SPECIMEN s viacerými perforačnými otvormi. Občas sa vyskytnú aj neobvyklé perforácie, ako je napr. CANCELLED na 500/1923. Alebo perforačný otvor o priemere 8 mm na 20/1949.

Možný spôsob ako vznikajú zrkadlové perforácie. Prehybom bankovky, preto bankovky s touto perforáciou sú vždy v strede zvislo prehnuté. (Táto bankovka nebola perforovaná, len na ukážku bol obraz vytvorený)

ĎALŠIE UKÁŽKY

Zrkadlová perforácia


Perforácia písmeno "S" (tzv.slovenská perforácia)

Zrkadlová perforácia

Perforácia písmeno "S" (tzv.slovenská perforácia)


Perforácia dve malé dierky, s priemerom asi 3 mm


Perforácia "NEPLATNÉ" aj s 2x tromi bodkami pod slovom.


Zriedkavá kombinácia perforácie "CANCELLED" + 3 dierky o priemere 3 mm
Zdroj obrazku: www.aes.iupui.edu/rwise/countries/czechoslovakia.html


Perforácia "NEPLATNÉ" umiestnené hore na stred.
Zdroj obrazku: www.aes.iupui.edu/rwise/countries/czechoslovakia.html


Bankovka s nezvyčajnou perforáciou 2 dierky o priemere 7,5 mm. Na túto bankovku veľmi neobvyklé.


Kombinácia perforácie "NEPLATNÉ" zvislo a šikmo.

Kombinácia 2 dier, o priemere asi 4 mm a šikmo umiestnené "NEPLATNÉ"
Zdroj obrazku: www.aes.iupui.edu/rwise/countries/czechoslovakia.html


Kombinácia perforácie "SPECIMEN" dolne v strede a 4 dierky o priemere asi 5-6 mm


Neobvyklá jednodierková perforácia o priemere 8 mm.Ak máte vo svojej zbierke zaujímavé perforácie, alebo ich kombinácie podeľte sa o ne.


piatok 10. júla 2009

Vynaliezavosť obchodníkov (!?)

V komunite zberateľov bankoviek dlhší čas sa vedie diskusia na tému „kolkované bankovky kubánskej krízy“.... Už sme mohli počuť, čítať rôzne vysvetlenia, domnienky na vznik týchto bankoviek. Sám som už o tom písal v mojom prvom príspevku na tomto blogu.
Osobne som zástancom názoru, že zmienené bankovky sú len výtvorom „zberateľov“. Slovo zberateľ som zámerne dal do úvodzoviek. Totiž pre mňa nie je zberateľom srdcom i dušou človek, ktorý je ochotný z vidiny zisku vyhotoviť takéto podvrhy.
Pekným príkladom sú aj nasledovné bankovky, na ktoré ma upozornil kolega – zberateľ numpszi.


Link: http://data.numfil.com/auctions/31_pis_aukce/794.jpg

Ako vlastne môžu vznika takéto rarity pre zberateľov? Jednoznačne tak, že nespotrebované kolky sú voľne dostupné na trhu medzi "zberateľmi".

Link: http://data.numfil.com/auctions/31_pis_aukce/792.jpg


Utvorte si názor sám na takéto niečo.


nedeľa 28. júna 2009

Vznik koruny slovenskej, ako platidlo vojnového štátu Slovenská republika (1939 – 1945)

Dňa 19. marca 1939 vo Viedni podpísal predseda slovenskej vlády Tiso „Zmluvu o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom“. Nemecká strana zmluvu podpísala až 23.marca 1939 v Berlíne v zastúpení Joachimom von Ribbentropom. V ten istý deň bol podpísaný aj „Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom“.
Tieto dve zmluvy umožnili vznik vlastnej meny, voľnú suverenitu a vznik Národnej banky Slovenska. Vydanie vlastnej meny z dôvodu krátkosti času nebolo možné riešenie. Preto sa pristúpilo k pretlači pôvodných československých bankoviek hodnoty 100, 500 a 1000 korún s nápisom „Slovenský štát“ modrej (500), fialovej (1000) a červenej (100) farby, bez uvedenia roka.
Nemecko po okupácii Prahy (15.marca 1939) zhabalo celý česko-slovenský zlatý poklad. Slovenský štát preto musel na zlaté krytie vlastnej meny organizovať zbierku. A to v dvoch etapách. Takto zlaté krytie slovenskej meny dosiahlo celkom 7 ton čistého zlata.
Do konca roka 1939 Slovenský štát vydal svoje prvé bankovky, v nominálnej hodnote 10 a 20 Ks. K týmto postupne pribudli nasledovné:

- rok 1940 : 50, 100 a 1000 Ks.
- rok 1941 : 500 Ks
- rok 1942 : 20 Ks
- rok 1944 : 5000 Ks
- rok 1943 : 10 Ks
- rok 1945 : 5 Ks


Bankovka nominálnej hodnoty 5000 Ks nakoniec sa nedostala do obehu.
100 Kč 1931/1939 s pretlačou SŠ
500 Kč 1929/1939 s pretlačou SŠ


1000 Kč 1934/1939 s pretlačou SŠ

10 Ks II.emisia 1943 - anulát

10 Ks I.emisia 1939

20 Ks II.emisia 1942

20 Ks I.emisia 1939

50 Ks 1940

100 Ks I. a II. emisia 1940/1945

1000 Ks 1940

500 Ks 1941

5000 Ks 1944 - nevydaná

5 Ks 1945