sobota 19. septembra 2009

Londýnska emisia a 200 Kč (!?)


V januári 1945 sa vyskytol nový problém peňažnej obnovy v oslobodenom Československu. Čo s protektorátnymi bankovkami?
Navrhnuté boli nasledovné riešenia:

- prekontrolované a zhodnotené novou slobodnou československou vládou označiť zvláštnym dierovaním a ponechať v obehu. Ale kde vziať potrebné perforačné stroje?
- protektorátne bankovky pretlačiť a pretlačené ponechať v obehu
- protektorátne bankovky okolkovať so špeciálnymi kolkami, vytlačené na tento účel

V polovici marca 1945 bolo na porade ministerstva financií rozhodnuté zabezpečiť štvrté možné riešenie. Po tejto porade referent Dlouhý osobne navštívil tlačiareň Bradbury a Wilkinson, aby prediskutoval tento návrh čs. exilovej vlády.
Výsledkom jednania Dlouheho s tlačiarňou bola ponuka na tlač 200 (!!!) Kč bankoviek. Dňa 21.03.1945 tlačiareň Bradbury a Wilkinson zaslal rozpočet na dodávku bankoviek v hodnote 200 Kč.
Bankovky sa mali tlačiť litografickou technikou na oboch stranách a dodané v celých archoch. Každý arch mal obsahovať 24 bankoviek. Číslovanie a kontrola by mala prebehnúť už v Československu. Rozmery by mali byť podľa požiadaviek MF 15,875 cm x 8,89 cm.
Zo zaslaného rozpočtu vyplýva, že tlačiareň ponúkla dodať 8917 rysov, t.j. 4 458 500 archov. Čo by bolo celkom 107 004 000 kusov dvestokorunačiek. Množstvo presahovalo požiadavky ministerstva, ktoré pôvodne vyžiadalo rozpočet na 100 miliónov kusov bankoviek. Ale vzhľadom na to, že kontrola a číslovanie by prebehlo v ČSR, tak ponúknuté množstvo rátalo s určitou rezervou na nepodarky.
Tlačiareň tak isto navrhla bezplatne vyhotoviť návrhy bankovky. V prípade pozitívneho posúdenia návrhu tlačiareň požiadala čs. vládu o čo najskoršiu objednávku na bankový papier, nakoľko bol predpoklad, že papiereň dostane objednávky aj od iných exilových vlád, a tak nebude môcť splniť požadovaný termín.
Cenová ponuka sa dôkladne prerokovala na zasadaní vlády. Nakoniec ponuku neprijali, z dôvodu pridlhej dodacej lehoty.

Pôvodná cenová ponuka na výrobu 200,- Kč

Zdroj: M. Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2.svetové války - II. část (str. 155 - 160)
Vydalo: ČNS pobočka Hradec Králové, 1983
(preložené a skrátené)

nedeľa 13. septembra 2009

Záhada okolo 20 Kč a 50 Kč londýnskej emisie

Až v roku 1976, po 33 rokoch tlače bankoviek „londýnskej emisie“ bola zistená zberateľmi bankoviek, členmi ČNS pobočky papierové platidlá v Prahe, zvláštnosť 20 Kč s K.H. Borovským a 50 Kč s M.R. Štefánikom.
Každá 20 Kč má v pravom dolnom rohu, tesne nad modrým grafickým rámom, vyrytú malú značku, veľkosti asi pol milimetra. 50 Kč s M.R. Štefánikom túto značku má na hrudi pod vyznamenaniami.
Zväčšenie tejto značky odhaľuje, že ide o veľké písmeno anglickej abecedy, ktoré má vpravo alebo vľavo, hore alebo dole bodku alebo pomlčku, hore alebo dole dvojbodku, prípadne len písmeno.
Jedenásť variant značiek na 20 Kč a 50 Kč ( x 26 písmien anglickej abecedy)

Spolu 11 variant. Anglická abeceda má 26 písmen, teda celkom 286 druhov značiek. Značka je tlačená hĺbkotlačou z dosky, ta ako ostatná modrá hĺbkotlač na bankovke. To znamená, že značky museli byť dodatočne ručne priryté na tlačové dosky. Je preto predpoklad, že štátovky tlačené na každom jednotlivom tlačovom archu, pripravené k číslovaniu, mali už z dosky natlačenú určitú značku, a to nutne rovnakú v určitom mieste tlačovej dosky.
Číslovanie bankoviek sa robí na celom svete rovnakým spôsobom. A to tak, že nad každou bankovkou je pripravený číslovač a pritom všetky číslovače sú nastavené na rovnaké číslo. Týmto spôsobom všetky bankovky na archu sú potlačené číslami 000 001, pri zdvíhaní sa automaticky pretočí všetky číslovače a pri ďalšej tlači razí číslo 000 002.
K jednotlivým číslovačom sú pridaná sériové písmená. Jedno, dva, tri vedľa seba alebo pod sebou, podľa potreby zadávateľa. Pred prvým číslovačom je pridaná napr. séria HA, pred druhým HB atď. Týmto sa na platidlo v určitom mieste tlačového archu sa tlačí trvalo rovnaká séria, a toči sa iba číslovač.
A tu začína záhada s K.H. Borovským.Predpokladalo sa, že každá séria bude mať rovnakú značku. Dokazuje to i 20 Kč v jednom stovkovom balíku za sebou, ktoré majú spoločné sériové dvojpísmo HV so značkou D. V miliónovom číselnom rade sa však u série HV značky menia.
Pri letmom prieskume sa zdá, že značky sa menia s jednotlivých stotisícových sériách. Napr.:

Séria HF s číslom 1xxxxx má značku B
Séria HF s číslom 2xxxxx má značku M
Séria HF s číslom 3xxxxx má značku Z
Séria HF s číslom 6xxxxx má značku T

Ale pri ďalšom prieskume väčšieho množstva 20 Kč sa zistilo, že i v stotisícovom číselnom rade sa mení značka. Napr.:

Séria NE s číslom má značky A, M a Y.

Pri podrobnom skúmaní sa zistilo, že značky sa menia pravidelne (každá tretia séria dvojpísmien má inú značku).20 Kč boli tlačené v 36 kusových archov. Nie je však známe usporiadanie archu, či išlo o 6x6, alebo 9x4 (ďalšie kombinácie ako 1x36, 2x18 a 3x12 môžeme vylúčiť, z dôvodu nehospodárnosti takýchto usporiadaní).
Bolo by zaujímavé, ale aj potrebné pre ďalší prieskum zistiť, ako boli jednotlivé značky na tlačové dosky priryté. Nie je totiž možné, aby na jednej doske bolo 11 rôznych úprav (kombinácii) písmen A,B a C, čo by pokrylo 33 polí a 3 varianty písmena D.
Nie je to možné preto, lebo tlačiareň by musela vopred natlačiť všetky archy so všetkými značkami, aby potom mohla striedať archy pri potlači sérii a čísiel. Pri tlači prvých troch sérii po milión kusov štátoviek s dvojpísmom HA, HB a HC boli potlačené štátovky varianty písmen C, E, N, O, P, U, V, X atď.
Uvažovaný pracovný postup by znamenal, že pod otáčajúce sa mechanické číslovače boli postupne vkladané skupiny archu tlačených z rôznych tlačových dosiek, na ktorých boli rôzne písmena.
To, že značky boli dodatočné vyryté na tlačové dosky, dokazujú aj dochované skúšobné tlače 20 Kč, ktoré sú ešte bez značiek v pravom dolnom rohu.

Zdroj:
Miroslav Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2.svetové války (Československé štátovky a bankóvky) Druhá časť , vydala ČNS pobočka Hr.Králové, r. 1983
(preložené a skrátené)


50 Kč s M.R.Štefánikom